Vietnamese Presbyterian Fellowship (Vietnamese-speaking)

 

Worship Location

Vietnamese Presbyterian Fellowship
1395 King Street
Denver, CO 80204-1602

Sunday School: Sunday 2:00 p.m.
Worship Service: Sunday 3:00 p.m.
Bible Study: Friday 7:00 p.m.
Contact: Tu Minh Bui
Home: 303-730-1843
Cell: 720-261-6385
Office: 303-962-4620
Email: tuducbui@yahoo.com

"For God so loved the world, that he gave his one and only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life." (John 3:16)

Welcome!

 

Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Việt-Nam
Chúa Nhật:
Học Trường Chúa nhật lúc 2:00 P.M 
Thờ Phượng lúc 3:00 P.M
Thứ sáu:
Học Kinh Thánh lúc 7:00 P.M
Liên lạc với Mục Sư Bùi minh Tú
ell 720-261-6385

Xin kính mời qúi vị đồng hương đến sinh họat và thờ phượng Chúa với chúng tôi. Qúi vị sẽ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, và bình an trong tâm hồn.

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16)

Hân Hoan chào đón qúi vị!